Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

a) Obchodní jméno společnosti je Fresfh fruit bedýnky IČ : 01791591, se sídlem U Kamýku 284/11 142 00 Praha 4 - Kamýk. Další kontakty jsou uvedeny na stránkách www.freshfruitbedynky.cz v sekci "Kontakt".

b) Vlastníme internetovou stránku www. freshfruitbedynky.cz. (dále jen "stránka"), na které provozujeme internetový obchod s ovocem, zeleninou.

c) Tyto obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím (Robert Linsler – fresh fruit bedýnky) a kupujícím (zákazník) zboží v internetovém obchodě www. freshfruitbedynky.cz. VOP spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující je vázán VOP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.

d) Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které kupní smlouva neupravuje, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

e) V případě změny VOP Vás na nové znění upozorníme a na stránkách budete mít možnost se s nimi seznámit před odesláním Vaší objednávky. Nové VOP jsou závazné okamžikem odeslání Vaší objednávky.

2. Objednání zboží

a) V našem internetovém obchodě máte možnost si pořídit tzv. "bedýnku". Bedýnka je souhrn ovoce, zeleniny a dalších produktů, který se mění každý týden. Bedýnku si také můžete složit sami z Vámi vybraného ovoce, zeleniny. Předmětem samostatného balení, dodání a fakturace je celá bedýnka.

b) Zboží vyberte z nabídky internetového obchodu, vyplňte objednávkový formulář a objednávku odešlete. Před odesláním objednávky má zákazník vždy možnost zkontrolovat její obsah i konečnou cenu (viz bod 4.6.) a případně svou objednávku opravit. Kupující musí být plnoletý a k realizaci objednávky musí uvést pravdivé a úplné informace požadované v objednávkovém formuláři.

c) Po odeslání objednávky kupujícímu přijde na uvedenou emailovou adresu od prodávajícího zprávu potvrzující její přijetí.

3. Nedostupnost zboží

a) Jelikož je zboží do našeho skladu dováženo od mnoha různých farmářů a dodavatelů, a to v některých případech denně tak, aby byla zaručena čerstvost zboží, nemůžeme nést odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou dodávky zpozdit či úplně zrušit. V případě, že takováto situace nastane, budeme Vás o tom informovat (emailem, telefonicky či jinak). Pokud to bude možné, navrhneme Vám možnost dodání náhradního zboží obdobného druhu a ceny. V některých případech ale může dojít k nedodání zboží bez možnosti náhrady za alternativu. Cena objednávky bude v tomto případě o hodnotu nedodaného zboží snížena.

4. Cena zboží

a) U každého zboží v internetovém obchodu je vždy uvedena cena v českých korunách vč. DPH. Cena vždy odpovídá uvedenému množství produktu (kg, bal., litr, svazek, ks apod.).

b) Dopravné je v objednávce účtováno zvlášť. U Farmářských (před-složených bedýnek) je doprava zdarma v Praze a okolí do 20km. Cena celého nákupu vč. dopravy je před odesláním objednávky kupujícímu potvrzena v objednávkovém formuláři.

c) Ke každé objednávce se přičítá cena dodaných obalů - papírové tašky nebo zálohované bedýnky. Zákazník si ve své objednávce má možnost zvolit, jaký obal mu více vyhovuje. Cena každé papírové tašky je 8 Kč. Záloha za papírovou bedýnku činí 30 Kč. V případě dodání objednávky ve více kartonových bedýnkách či papírových taškách se cena/záloha násobí počtem vybraných obalů. V případě, že při předání zboží vracíte zálohovanou bedýnku, bude Vám hodnota obalu na místě odečtena z konečné ceny dodávky. Za papírové tašky se peníze nevrací.

d) Odesláním objednávky zákazník vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží.

e) Kupní cena je splatná při převzetí zboží, a to v hotovosti.

f) Prodávající vystavuje kupujícímu na vyžádání řádný daňový doklad s položkovým uvedením cen veškerého dodaného zboží, event. dopravného.

g) V přehledu Vaší objednávky vidíte jen orientační cenu, která se může měnit v závislosti na konkrétní váze produktů, dostupnosti objednaného zboží a případných slevách, které Vám náleží. Částka může být také snížena o vrácené zálohové bedýnky. Konečná cena je tak známá až při předání zboží.

h) V přehledu Vaší objednávky (jak ve vašem účtu v internetovém obchodě, tak v potvrzovacím emailu) je již cena snížena o případné bonusy, které Vám náleží. Celková cena se vypočítává vždy z hodnoty produktů bez dopravy a dodaných obalů.

5. Dodání zboží

a) Zboží je zákazníkům dodáváno na dodací adresu uvedenou v objednávce, a to na území hlavního města Prahy a v dalších oblastech uvedených na stránce internetového obchodu v sekci "Doprava".

b) Minimální hodnota objednávky pro doručení na konkrétní adresu je 399 Kč či objednání jakékoli farmářské bedýnky. Kupujícímu je účtována doprava ve výši 79 Kč viz.podmínky dopravy. Pokud si zákazník objedná zboží nad 1000 Kč nebo jakoukoliv (před-složenou bedýnku), tak je dopravné zdarma viz.podmínky dopravy.

c) Čas distribuce je určen dle oblasti závozu a požadavky ostatních zákazníků. Kupující může ve své objednávce v poznámce uvést preferovaný čas závozu, nicméně prodávající nemůže zaručit jeho dodržení. O předpokládaném časovém intervalu doručení je zákazník dopředu informován prostřednictvím emailové zprávy případně jiným způsobem. Není-li v uvedený čas kupující na dané adrese, je možné zboží předat členu rodiny nebo jiné osobě na dané adrese, která je ochotna zboží převzít. Pokud není na doručovací adrese nikdo k zastižení, je zákazník telefonicky kontaktován prodávajícím za účelem dohody o možnostech předání objednávky (ponechání objednávky u souseda či na smluveném místě apod.). V případě dohody o náhradním doručení do domu či na jinou adresu bude zákazníkovi účtován poplatek za dopravu ve výši 80 Kč. To neplatí v případě, že by nedoručení objednávky bylo způsobeno samotným prodávajícím. Pokud není bedýnka kupujícímu doručena napoprvé (z důvodů nezastižení kupujícího v místě dohodnutého předání), přestává prodávající nést odpovědnost za kvalitu zboží (s ohledem na skutečnost, že některé čerstvé zboží se rychle kazí).

d) Prodávající se vždy snaží objednávku doručit v uvedený čas. Mohou ale nastat situace, kdy z důvodu dopravních, technických či jiných komplikací nebude možné kupujícímu zboží doručit. V tomto případě je zákazník neprodleně kontaktován prodávajícím za účelem dohody o dalších možnostech doručení.

e) Nebezpečí škod na věci přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží, případně neúspěšným pokusem o předání zboží (není-li v čase doručení kupující přítomen nebo neoprávněně odmítl zboží převzít).

f ) Prodávající má právo ceny u jednotlivých produktů měnit a to z důvodu neustále se měnících cen ovoce a zeleniny.

6. Platba za zboží

a) Zákazník platí za zboží v hotovosti.

1) Při platbě v hotovosti kupující hradí konečnou, již upravenou cenu při převzetí zboží. Cena může být oproti objednávce upravena v závislosti na skutečné hmotnosti zboží, vrácené papírové bedýnky nebo případné nedodané zboží.

 

7. Reklamace, vady zboží a odstoupení od smlouvy

a) V případě, že v dodávce některé zboží chybí nebo je poškozené informuje o tom zákazník do 24 hodin od doručení prodávajícího, a to telefonicky nebo prostřednictvím emailu zaslaného na info@freshfruitbedynky.cz. Kupující uvede popis vady zboží případně doplní zprávu a fotku nedostatku.

b) Pokud je reklamace oprávněná, nahradí prodávající kupujícímu zboží spolu s následující dodávkou a to vrácením peněz anebo v naléhavých případech dodáním náhradního zboží v nejbližším možném termínu.

c) S ohledem na charakter zboží, které se rychle kazí, není kupující dle § 1837 písm. e) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oprávněn od smlouvy odstoupit.

d) Pokud kupující zruší objednávku, je povinen jednat následovně: najít kupujícího, který odkoupí jeho zboží nebo uhradit 100% ceny objednávky do 14 dní od data plánovaného doručení (při placení příští objednávky hotově).

8. Registrace, ochrana osobních údajů a soutěže

a) Na stránce www.freshfruitbedynky.cz se může zaregistrovat osoba starší 18ti let. Požadované údaje přitom uvádí pravdivě a úplně a při jejich změně je průběžně aktualizuje.

b) Prodávající má právo registraci zrušit (v případě dlouhodobé nečinnosti či duplicity účtů apod.)

c) Osobní údaje zákazníků uvedené v objednávkovém formuláři nebo při registraci prodávající shromažďuje pouze v rozsahu nezbytném pro uskutečnění obchodu. V takovémto rozsahu je také sděluje obchodním partnerům realizujícím prodej zboží (např. smluvní dopravce).

d) Kupující při registraci také vyslovuje (neodtržením dané volby) svůj souhlas se zasíláním receptů a novinek z farem na jeho emailovou adresu. Pokud si zákazním nepřeje zprávy dostávat, má možnost se od nich odhlásit kliknutím na odkaz ve spodní části tohoto emailu případně změnou přímo na svém účtu na stránce www.freshfruitbedynky.cz.

e) Kupující vyslovuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení uzavřením kupní smlouvy a to až do doby odvolání takového souhlasu. Prodávající se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje o kupujících získané svojí obchodní činností žádné další osobě. Dále se zavazuje zabezpečit databázi s osobními údaji kupujících proti zneužití.

f) Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům prostřednictvím registrovaného přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

a) Tyto VOP tvoří ve spojení s objednávkou zboží na stránkách www.freshfruitbedynky.cz úplnou dohodu o kupní smlouvě. Stane-li se některá část smlouvy neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

b) Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům.

c) Na stránkách jsou uvedené informace o produktech, jejich název, cena a prodávané množství. Dále jsou zde uvedeny popisy zboží případně způsob jejich použití, které má usnadnit jejich přípravu a konzumaci. Tento druh informací má pouze doporučující charakter a nezakládá jakoukoli odpovědnost prodávajícího za nakládání kupujícího se zbožím.

d) Společnost Fresh fruit bedýnky nemůže zaručit bezchybné a nepřerušené fungování webových stránek www.freshfruitbedynky.cz ani neodpovídá za funkčnost a kompatibilitu stránek se softwarem zákazníka. Zároveň si prodávající vyhrazuje právo kdykoli omezit přístup na své webové stránky, a to především z důvodu jejich aktualizace a údržby.

e) Obsah stránky (fotografie, texty, obrázky a jiná grafická díla, ochranné známky a pod.) je ve výlučném vlastnictví společnosti Fresh fruit bedýnky a bez předchozího souhlasu nesmí být užit jakoukoli jinou třetí stranou.